Trang chủ > Gói Sản Phẩm

Gói hỗ trợ

Miễn phí

img-product

Chi tiết gói sản phẩm:

done Quản lý danh sách sản phẩm.

done Tạo link liên kết thanh toán cho sản phẩm.

done Cho phép tạo 3 link thanh toán.

done Theo dõi giao dịch thanh toán.

done Số lượng người dùng: không hạn chế.

done Không bao gồm các giải pháp mở rộng do YooPay cung cấp.

Gói cơ bản

VND 150.000 đ

img-product

Chi tiết gói sản phẩm:

done Hệ thống quản lý bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: quản lý sản phẩm, đơn hàng, hàng tồn kho, doanh thu,...

done Tạo link liên kết thanh toán cho sản phẩm.

done Cho phép tạo không giới hạn số lượng link thanh toán.

done Theo dõi giao dịch thanh toán.

done Số lượng người dùng: không hạn chế.

Gói nâng cao

Thỏa thuận

img-product

Chi tiết gói sản phẩm:

done YooPay sẽ thiết kế phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

done Sử dụng mọi tính năng có sẵn do YooPay cung cấp.

done Sẽ liên hệ trực tiếp với YooPay.